Centrum pro výzkum církevních dějin

Centrum pro výzkum církevních dějin Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (dále jen CVCD FF UHK) je vědeckým a výzkumným pracovištěm Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové zřízeným rozhodnutím Akademického senátu FF UHK.

Úkolem CVCD je interdisciplinární výzkum církevní problematiky zejména ve východočeském prostoru v časovém horizontu od středověku do současnosti, šíření výsledků této činnosti v regionu, v České republice i v zahraničí a podpora odborného růstu zaměstnanců FF UHK a studentů Univerzity Hradec Králové. (Ze statutu Centra pro výzkum církevních dějin FF UHK)

Centrum pro výzkum církevních dějin FF UHK vzniklo v roce 2022 jako nástupce někdejšího Kabinetu regionálních církevních dějin, který rozvíjel svou aktivitu především v letech 2010-2016. Jeho členové se specializují zejména na tyto oblasti:

  • dějiny řádových knihoven 
  • církevní sfragistiku, heraldiku a diplomatiku
  • dějiny řeholních společenství
  • pramenné edice z řádového prostředí
  • kodikologický výzkum pramenů raného a pozdního středověku

Stěžejním badatelským údobím je období od raného středověku až po raný novověk, individuální přesahy jdou ovšem do 19. století či historiografie 20. století.