Centrum pro výzkum církevních dějin

Centrum pro výzkum církevních dějin Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (dále jen CVCD FF UHK) je vědeckým a výzkumným pracovištěm Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové zřízeným rozhodnutím Akademického senátu FF UHK.

Úkolem CVCD je interdisciplinární výzkum církevní problematiky zejména ve východočeském prostoru v časovém horizontu od středověku do současnosti, šíření výsledků této činnosti v regionu, v České republice i v zahraničí a podpora odborného růstu zaměstnanců FF UHK a studentů Univerzity Hradec Králové. (Ze statutu Centra pro výzkum církevních dějin FF UHK)